Εμπιστευτικότητα

Ο Όμιλος μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να τηρείται το απόρρητο στη διαχείριση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας αφορά επίσης και σε εξωτερικούς συμβούλους, ή συνεργάτες του Ομίλου και παραμένει ακόμα και μετά την λήξη της εργασιακής σχέσης.